De kleine lettertjes

Op deze pagina enkele zakelijke dingetjes: Algemene voorwaarden, tarieven, identieficatieplicht etc.

algemene voorwaarden V1r2-sep2015

Wettelijke meldingsplicht-client identificatie

Vragen of opmerkingen neem contact op met Marco van Houttum

GDPR statement

Our organization provides services within the EU. For various companies our organization provides services for the VAT within multiple EU countries.

Privacy sensitive data within these services are :

Data mentioned on private ID card goal is the legal obligation to identifiy the client/ UBO

E-mail adress and phonenumber goal is to communicate with the client

Privacy data from sensitive base will be subject to a DPIA. This is currently only available in Dutch.

Data will not be sold Data will only be shared with third parties on a contractual or legal basis. Sharing data with third countries Data will only be shared with third parties on a contractual or legal basis. Lead supervisory authoritty is the Dutch board AP Dit wordt de ‘leidende toezichthouder’ genoemd (lead supervisory authority).

The privacy statement is currently only available in Dutch

Privacy Statement

VAT Point Europe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VAT Point Europe

Thomas A Kempislaan 13

7607NP, Almelo, Nederland

administratie@kennispunt.eu

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– het identificeren van de klant/ UBO

– het verwerken van de gegevens ten einde een fiscale aangifte in te kunnen dienen ten behoeve van de klant;

– de klant te kunnen adviseren op financieel/ fiscaal gebied ten einde de positie van de klant te kunnen optimaliseren.

– ons dienstenpakket bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden (niet limitatief)

Registratie van uw bedijf in een EU land ten behoeve van de omzetbelasting

Verzorgen van aangiften omzetbelasting in een EU land

Administratieve verwerking financiële bedrijfsadministratie

Fiscale en juidische dienstverlening

Advisering/ ondersteuning bij ondernemen buiten uw land van vestiging

Fiscale, juridische en administratieve ondersteuning bij internationale vraagstukken

– daarnaast verstrekt onze organisatie informatie, nieuwsbrieven etc. in het kader van marketing en relatiemanagement.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Achternaam, Voornamen, Geslacht, Woonplaats, Adres, Postcode, Telefonnummer, Mobiel nummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geboorteplaats, BSN,  Bankrekeningen, Beroep, Naam bedrijf, Adresgegevens bedrijf, Inschrijving KvK, Fiscaal nummer bedrijf, Bankrekeningen bedrijf.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van aangiften omzetbelasting in een aantal EU landen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: – Alle personen die namens onze organisatie van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!